20339222 info@bub.lv

BŪVNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS BIROJS

SIA “Būvniecības uzraudzības birojs” galvenais darbības pamatvirziens ir būvniecības procesu uzraudzība – būvuzraudzība.

Ja būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm, būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, ir paredzēti trešās grupas būves būvdarbi, vai otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzamais lietojums, konstrukciju vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai Būvuzraudzība ir obligāta.

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikti gadījumi, kad ir veicama būvuzraudzība. Noteikumu normas satur atsauces arī uz speciāliem būvnoteikumiem, kuros paredzēta speciālā kārtība vai īpašie nosacījumi.

Būvuzraudzība ir vajadzīga, lai nepieļautu:

Būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un atkāpes no būvprojekta un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.