20339222 info@bub.lv

Būvuzraudzība

Mērķis sniegt atbalstu būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam), lai būvniecības realizācijas laikā nepieļautu: būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošiem normatīvo aktu prasībām, atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Tehniskā apsekošana

Periodiskā – būves ekspluatācijas laikā. Pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai. Dalībai Eiropas vai pašvaldību līdzfinansētos projektos.